WMASP DZIAŁ WYDZIAŁY
zamknij
1975/81

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz

Realizując oczekiwania młodego pokolenia i wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom społecznym, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz realizuje ideę łączenia innowacyjności w procesach dydaktycznych z tradycyjnie pojmowaną rolą uczelni artystycznych, stawiających sobie za cel nadrzędny łączenie wartości estetycznych i kulturowych. Zachowując szacunek dla przeszłości, tworzymy nową wartość, odpowiadającą potrzebom i oczekiwaniom młodego pokolenia.

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz jest integralną częścią struktury Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, ale jego historia jest znacznie krótsza. Obecny kształt wydziału jest efektem szeregu przekształceń, które doprowadziły do utworzenia pełnoprawnej jednostki naukowo-badawczej. Początki wydziału związane są z uruchomieniem w latach siedemdziesiątych przez prof. Jerzego Derkowskiego Instytutu Form Przemysłowych. To jego absolwenci stanowią dzisiejszy trzon dydaktyczny wydziału, a wiedza zdobyta w instytucie była niewątpliwie podstawą ich dalszego rozwoju zawodowego. Dziś możemy pochwalić się prowadzeniem studiów na trzech poziomach kształcenia: licencjackim, magisterskim i ostatnio, dzięki uzyskaniu uprawnień do nadawania tytułu doktora, także doktoranckim.

Tak więc nasz wydział tworzy obecnie nie tylko wielopłaszczyznowy program kształcenia w obszarze nowoczesnego wzornictwa, ale przede wszystkim stwarza warunki do innowacyjnego myślenia, stanowiącego przepustkę do kreacji na europejskim poziomie. Nasze działania wspierają program rozwoju, w którym designerskie KNOW HOW ściśle splata się z obszarem współpracy projektowej z przemysłem.

Obecna strategia wydziału reprezentuje z jednej strony spuściznę przeszłości, czego wyrazem są dokonania kolejnych pedagogów uczelni. Z drugiej strony świadomie dostosowujemy się do potrzeb czasów, w których przyszło nam żyć. W tym kontekście jesteśmy otwarci na całe spektrum zmian o charakterze społecznym i kulturowym, jakie niesie nowa rzeczywistość. Mając na uwadze rosnącą popularność zawodu projektanta, dążymy do ustawicznego podnoszenia rangi tej profesji w szeroko pojętym odbiorze społecznym.

Bieżąca aktywność twórcza kadry dydaktycznej, przejawiająca się zarówno we własnej działalności projektowej, jak i uczestniczeniu w wystawach prezentujących aktualne dokonania artystyczne, jest istotnym czynnikiem dokonujących się zmian. Były one możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu w działania zmierzające do podnoszenia indywidualnych kwalifikacji zawodowych.

Realizacja programów badawczych pozwoliła na zwiększenie w ostatnich latach bazy sprzętowej i wdrożenie nowych technologii zarówno w badaniach naukowych, jak i w dydaktyce. Ostatnie lata znacząco wpłynęły także na umocnienie kontaktów z innymi wydziałami projektowymi uczelni artystycznych w Polsce. Stało się to możliwe dzięki organizowanym przez nasz wydział konferencjom o zasięgu ogólnokrajowym. Spotkania te odbywały się w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie. Należy w tym miejscu podkreślić, że władze Uniejowa konsekwentnie wspierają łódzką ASP we wszelkich przedsięwzięciach, w tym w organizacji warsztatów i plenerów studenckich.

Rezultatem podjętej przez nasz wydział współpracy międzyuczelnianej było powołanie w 2014 roku Akademickiego Centrum Designu, którego istotą jest integrowanie środowiska projektowego uczelni artystycznych w Polsce, zaś głównym celem dążenie do komercjalizacji rynku projektowego w naszym kraju poprzez budowanie podstaw szerokiej współpracy z przemysłem. 

Funkcjonujące od kilku lat Centrum Transferu Technologii ASP w Łodzi mobilizuje studentów, organizując liczne konkursy, które są realizowane we współpracy z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże przemysłu. Pozwala to zintegrować proces dydaktyczny z rzeczywistymi potrzebami rynku. Efektem tych działań są wdrożenia przemysłowe projektów studenckich wykonanych pod opieką pedagogów naszego wydziału.

Podsumowując, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz jest jednostką, która rozwija się w sposób dynamiczny i systematyczny. Struktura i kształt wydziału podlegają ciągłej transformacji, koncentrując się z jednej strony na podniesieniu standardów kształcenia, z drugiej zaś na wspieraniu kadry dydaktycznej w poszerzaniu jej kwalifikacji zawodowych zarówno w obszarze nauki, jak i w sferze działań projektowych. Mamy nadzieję, że najbliższe lata przyniosą dalszy rozwój i umocnienie pozycji wydziału zarówno w ASP w Łodzi, jak i na forum wydziałów projektowych w Polsce.

 

Andrzej Wachowicz

dodaj komentarz