WMASP DZIAŁ WYDZIAŁY
zamknij
1971/75

Historia Wydziału Grafiki i Malarstwa

Powołanie w roku akademickim 1971/1972 Wydziału Grafiki w PWSSP w Łodzi, stało się ważnym wydarzeniem w programie edukacyjnym i życiu Uczelni. I chociaż nastąpiło ponad ćwierć wieku po powołaniu Szkoły (1945), temat nauczania grafiki warsztatowej i projektowej był od dawna ważnym wątkiem w dyskusjach i działaniach pedagogów.

Już w latach czterdziestych i pięćdziesiątych podejmowano próby wyodrębnienia Zakładu Grafiki

w ramach Wydziału Plastyki  Przestrzennej, co udało się ostatecznie w roku akademickim 1949/1950. Zakładem kierował Ludwik Tyrowicz, grafik i malarz, profesor grafiki użytkowej na Politechnice Lwowskiej do 1939 roku; w Zakładzie Grafiki wykładał jeszcze krótko, grafikę funkcjonalną i litografię, Władysław Strzemiński.

W 1950 roku Wydział Plastyki  Przestrzennej zmienił nazwę na Wydział Architektury Wnętrza

i wówczas w jego skład wchodził  m.in. Zakład Grafiki i Historii Grafiki. Również w latach późniejszych, gdy Uczelnia była zorientowana na współpracę z przemysłem włókienniczym, w ramach Studium Ogólnego nauczano technik graficznych i liternictwa, a w zakresie innych przedmiotów, np. grafiki żurnalowej, wprowadzono szerszy kurs projektowania graficznego.

Niewątpliwie wpływ na batalię o „łódzką szkołę grafiki”, aspiracje i podejmowane działania miała osoba patrona Uczelni, Władysława Strzemińskiego, wybitnego artysty i teoretyka sztuki, pedagoga PWSSP (1945-1950), ale przede wszystkim twórcy nowatorskiej koncepcji druku funkcjonalnego, autorskiego programu kształcenia projektantów i organizatora pierwszej wystawy drukarstwa nowoczesnego w Polsce.  Można więc powiedzieć, że powstanie w 1971 roku Wydziału Grafiki, było tylko usankcjonowaniem istniejącej sytuacji, o czym świadczy także fakt, że zdecydowaną większość pedagogów, którzy objęli pracownie na nowym Wydziale stanowili pracownicy macierzystej Uczelni.

Dwuletnie starania o powołanie Wydziału Grafiki,  prowadzone przez Romana Artymowskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Ryszarda Hungera, Tomasza Jaśkiewicza, Janinę Tworek - Pierzgalską

i Krystyna Zielińskiego zaowocowały sukcesem. Pomimo trudności, także wewnątrz Uczelni, ich staraniom sprzyjała dobra atmosfera oczekiwania na zmiany, która zbiegła się z ogólnopolską dyskusją wokół reformy studiów.  Gdy jesienią 1970 roku odbywała się w Warszawie, w sprawie reformy, narada Rektorów PWSSP, Dyrektor Zarządu Szkolnictwa Artystycznego, zalecając zachowanie systemu szkół dwuwydziałowych, w przypadku Łodzi uznał za możliwe rozszerze­nie specjalizacji poza ubiór i tkaninę.  W październiku 1970 roku wytyczne narady warszawskiej dyskutuje Senat PWSSP w Łodzi i przyjmuje sugerowany przez Radę Główną Szkolnictwa Artystycznego projekt Wydziału Grafiki. W grudniu 1970 roku - zespół koleżeński:  Henryk Anders, Roman Artymowski, Kazimierz Badora, Stanisław Fijałkowski, Krystyn Zieliński, przygotowuje plan wprowadzenia reformy i postuluje, aby mogła być wprowadzona od 1 października 1971 roku.  W lutym 1971 roku Rada Główna Szkolnictwa Artystycznego powołuje komisję do przygotowania planu reformy, w składzie: Roman Artymowski, Stanisław Fijałkowski, Henryk Anders, Ryszard Hunger, Kazimierz Badora, Janina Tworek - Pierzgalska, Zygmunt Ogrodowczyk, Krystyn Zieliński - z PWSSP w Łodzi oraz prof. Józef Mroszczak z ASP w Warszawie, doc. Andrzej Pietsch z ASP w Krakowie, inż. Jerzy Najder z Ministerstwa Przemysłu Lekkiego.  Pro­jekt został zatwierdzony przez Radę Główną w maju 1971 roku, a w czerwcu przedstawiony Senatowi i przyjęty.

Rok akademicki 1971/1972 był pierwszym rokiem działania nowego Wydziału, a funkcję pierwszego Dziekana objął Stanisław Fijałkowski. Na pierwszy rok przyjęto 37 osób, w tej grupie piętnastu studentów przeszło ze starszych lat innych Wydziałów.

W 1976 roku, PWSSP w Łodzi, mieszcząca się dotąd w międzywojennym budynku przy ul. Narutowicza 77, otrzymała nową okazałą siedzibę, która stanowi do dziś, jedyny w Polsce przykład kompleksu zrealizowanego na potrzeby współczesnej, wielowydziałowej uczelni artystycznej (projekt Bolesława Kardaszewskiego). Wydział Grafiki został przeniesiony do nowego gmachu w 1977 roku.

W 1978 roku, w wyniku głębokiej reformy strukturalnej i programowej Uczelni, Wydział Grafiki przekształcony zostaje w Wydział Malarstwa i Grafiki. Podwojona została liczba Pracowni malarstwa. Powołano też, obok Katedr już istniejących (Malarstwa, Rysunku i Rzeźby, Grafiki Warsztatowej i Projektowania Graficznego) - Katedrę Wybranych Zagadnień Plastycznych. W wyniku kolejnej reformy, z marca 1994 roku Wydział Grafiki zmieniony został na Wydział Grafiki i Malarstwa - uzyskał prawo przyznawania dyplomów magisterskich w dziedzinie malarstwa, a także przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w tym zakresie. Dzięki tej decyzji usankcjonowana została długoletnia tradycja istniejąca w łódzkiej uczelni, polegająca na równoprawnym traktowaniu przedmiotów czysto artystycznych i projektowych.

W 1996 roku na Wydziale Grafiki i Malarstwa powołane zostaje nowe Studium: Wyższe Studium Projektowania Graficznego (licencjat); na pierwszy rok przyjęto trzydziestu siedmiu  studentów; studium istnieje do 2008 roku. Przez jeden rok akademicki (2001/2002) funkcjonują na Wydziale także Wieczorowe studia licencjackie o specjalności  Projektowanie Graficzne - w ich miejsce powołano (2002/2003) Wyższe Studium Grafiki Artystycznej (licencjat), które funkcjonowało 6 lat. Od roku akademickiego 2008/2009 Wydział Grafiki prowadzi studia w systemie dwustopniowym: 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie. Jednak już po roku  wraca do jednostopniowości, w której to formie funkcjonuje do dziś.

Obok zmian systemowych, nowe czasy przynoszą  rozkwit współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej, nieporównywalny z okresem minionym. W roku akademickim 2007/2008 ASP przystępuje do międzynarodowego programu Erasmus (finansowany przez Komisję Europejską), który wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Z szerokiej oferty stypendialnej Programu Erasmus korzystają także studenci Wydziału Grafiki i Malarstwa - studiują w wielu krajach Unii Europejskiej m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Portugalii, Rumunii, Finlandii.

Nowe możliwości otwierają także umowy dwustronne ASP z licznymi instytucjami w zakresie wymiany studentów i kadry naukowo dydaktycznej, wymiany wystaw, współpracy w organizacji plenerów. Są to m.in.: Lvivska Nacionalna Akademya Mystectv we Lwowie, Vysoká Škola Umění w  Bratysławie, Fondazione Romualdo Del Bianco we Florencji, Le Arti Orafe we Florencji, Örebro Konstskola w Örebro (Szwecja), University of Montreal, Centro Internazionale per l'incisione artistica w Urbino (Włochy), Kunstakademie w Stuttgarcie, Szkoła Plastyczna w Kereminde w Danii.

Pedagodzy i studenci Wydziału Grafiki uczestniczą aktywnie w polskim i międzynarodowym życiu artystycznym, w krajowych i międzynarodowych konkursach, wystawach sympozjach, kongresach - od Portugalii, poprzez większość krajów Europy środkowej po Rosję, Chiny, Tajlandię, Koreę Południową i Japonię; biorą udział w wydarzeniach artystycznych krajów skandynawskich, Czech, Rumunii, Grecji Turcji.

W ciągu ostatnich lat cechą charakterystyczną zmian zachodzących na Wydziale Grafiki i Malarstwa jest przekształcanie istniejących i powstawanie nowych specjalności. W Katedrze Grafiki Projektowej poszerzany jest zestaw pracowni projektowych tak, aby obejmowały różne obszary działalności graficznej, przede wszystkim w obrębie mediów elektronicznych.

Coraz bogatsze przygotowanie w okresie studiów wiąże się z ciągłym dostosowywaniem procesu kształcenia do sytuacji zewnętrznej i różnorodnych możliwości zatrudnienia absolwentów. We wrześniu 2011 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej doceniając metody i jakość kształcenia  przyznało kierunkowi grafika ocenę wyróżniającą.

 

 

Katedra Projektowania Graficznego

Historia Utworzenia Katedry Grafiki Projektowania Graficznego w ramach powstałego w 1971 roku Wydziału Grafiki poprzedziła wcześniejsza praktyka dydaktyczna. Aby sprostać zewnętrznym potrzebom i standardom innych uczelni artystycznych, od 1964 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału Ubioru pojawia się przedmiot „Projektowanie Graficzne”, prowadzony przez Stefana Krygiera. W następnych latach zmienia on swą nazwę na „Pracownia Grafiki Użytkowej” i prowadzony jest do czasu powstania Katedry w 1971 roku. Jej kierownikiem zostaje Stefan Krygier. W pierwszym roku istnienia Katedra liczy cztery pracownie:

 

Pracownia Projektowania Opakowań

doc. Stefan Krygier

st as. Jerzy Treliński

Pracownia Poligrafii i Żurnalu

ad. Tadeusz Wolański

as. Mikołaj Dawidziuk

I Pracownia Grafiki Reklamowej i Propagandowej

st as. Bogusław Balicki

II Pracownia Grafiki Reklamowej i Propagandowej

st. as. Stanisław Łabęcki

 

Recenzje do pierwszych przewodów z grafiki projektowej dla Bogusława Balickiego, Stanisława Łabęckiego, Jerzego Trelińskiego pisał profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – Henryk Tomaszewski.

Z upływem lat zmieniająca się wokół nas rzeczywistość, standardy życia społecznego i rozwój cywilizacyjny nadają grafice projektowej coraz większe znaczenie. Oddziałuje ona na kształtowanie świadomości społecznej w coraz większym stopniu i dotyczy bardzo szerokiej płaszczyzny porozumiewania się między ludźmi. Trudno przecenić rolę grafiki projektowej – towarzyszy nam ona w każdej dziedzinie życia, bez niej trudno wyobrazić sobie rozwój cywilizacyjny. Dlatego Katedra Projektowania bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie studentów do pełnienia ważnej roli projektanta. Poprzez właściwie opracowane programy nauczania oraz metody kształcenia wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym.

Tradycja łódzkiej uczelni artystycznej osadzona jest w awangardowych dokonaniach lat międzywojennych. Formalizm i funkcjonalizm przez długi okres wywierał znaczący wpływ na dokonania artystyczne pedagogów, w łódzkiej grafice projektowej znalazł odzwierciedlenie w twórczości plakatowej Bogusława Balickiego, Stanisława Łabęckiego, Jerzego Trelińskiego oraz ich studentów. Lata 80. i 90. XX w. przynoszą zmiany w podejściu do problemów projektowych. Choć nowe media (komputeryzacja) wpływają znacząco na formę i treść projektowania graficznego, to niezmiennie i niezależnie od tego nadrzędnym zadaniem dydaktycznym Katedry jest przygotowanie studenta do świadomego i racjonalnego podejścia do szeroko rozumianych problemów projektowych, w których istotną rolę pełnią uwarunkowania i odniesienia do współczesnego języka sztuki projektowej oraz jego funkcji. W tym kontekście ważnym obowiązkiem pedagogicznym jest nauka przystosowania studenta do pogłębiania swych umiejętności w szybko rozwijającej się mentalnie i wizualnie rzeczywistości.

 

Kierownicy Katedry w poszczególnych latach:

Stefan Krygier                      1971-1973  

Bogusław Balicki                 1973-1987

Jerzy Treliński                      1987-1991

Bogusław Balicki                 1991-2005

Włodzimierz Matachowski   2005-2008    

Sławomir Iwański                 2008-2012  

Piotr Karczewski (p.o.)         2012-2013    

Sławomir Kosmynka             od 2013

 

Od 1971 roku w Katedrze zatrudnieni byli i są następujący pedagodzy;

 

Stefan Krygier, Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki, Jerzy Treliński, Tadeusz Wolański, Mikołaj Dawidziuk, Przemysław Brandyk, Piotr Bojanowski, Andrzej Smoczyński, Włodzimierz Matachowski, Grzegorz Przyborek, Mariusz Łukawski, Sławomir Iwański, Tomasz Olszyński, Piotr Karczewski, Krzysztof Tyczkowski, Krzysztof Lenk, Sławomir Kosmynka, Jan Kubasiewicz, Zbigniew Zieliński, Ewa Neubart, Lechosław Miśkiewicz, Maciej Nowakowski, Mirosław Charkot, Mariusz Ammer, Łukasz Chmielewski, Przemysław Hajek, Bogusław BonusDeLuxe Jaworski, Jakub Balicki, Karolina Grudzińska, Aleksandra Niepsuj, Jakub Stępień.

 

 

 

Katedra Malarstwa i Rysunku

Katedra Malarstwa i Rysunku swój obecny kształt i założenia dydaktyczne zawdzięcza niewątpliwie swojemu twórcy, prof. Stanisławowi Fijałkowskiemu. Przez lata przechodziła zmiany wynikające z rozwoju kadry dydaktycznej tworząc nowe pracownie, co wpłynęło jednocześnie na rozwój innych katedr. Zmianie ulegała również nazwa katedry: w latach 1971-74 Katedra Podstaw Kształcenia Artystycznego, 1975-78 Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego, od 1979 Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby. W roku akademickim 2014/2015 z chwilą powołania przez Władze Uczelni Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych zmieniła nazwę na Katedrę Malarstwa i Rysunku. Wciąż pełni na Wydziale funkcję dwojakiego rodzaju. Podstawową funkcją Katedry jest wszechstronne przygotowanie studentów do podjęcia twórczości artystycznej w zakresie plastyki w szerokim znaczeniu.Drugą funkcją Katedry jest kształcenie kierunkowe z malarstwa z dwoma specjalnościami – malarstwo sztalugowe lub rysunek - zakończone dyplomem.

Pierwszym kierownikiem Katedry Podstaw Kształcenia Artystycznego w latach 1971-91 był doc. Stanisław Fijałkowski, wybitny i uznany malarz oraz grafik, który stworzył podwaliny i koncepcję dydaktyczną Katedry. W pierwszym roku istnienia w Katedrze powołano pracownie:

 

I Pracownia Malarstwa

doc. Stanisław Fijałkowski

as. Andrzej Smoczyński

Pracownia Wybranych Zagadnień Plastycznych

doc. Krystyn Zieliński

st.as. Mariusz Kowalski

Pracownia Fotografii i Filmu

doc. Zbigniew Dłubak

wykł. Józef Robakowski

 

Od 1975 roku Pracownią Fotografii i Filmu kierował doc. Ireneusz Pierzgalski z as. Mariuszem Łukawskim, as. Grzegorzem Przyborkiem od 1976 r. W 1972 roku w Katedrze utworzono II Pracownię Malarstwa pod przewodnictwem doc. Teresy Pągowskiej i as. Mikołaja Dawidziuka. W 1973 roku prowadzenie tejże pracowni przejął wykł. Juliusz Narzyński z as. Grzegorzem Kalinowskim od 1989 r. W 1973 roku powstała Pracownia Rzeźby pod kierownictwem wykł. Kazimierza Karpińskiego z as. Jan Martyką, z as. Wojciechem Kuźniewiczem od 1976 r. Rozwój Katedry zaowocował otwarciem w 1978 roku III Pracowni Malarstwa, którą kierował doc. Ryszard Hunger z as. Tomaszem Chojnackim, od 1987 r. z as. Piotrem Stachlewskim. Utworzono również II Pracownię Rzeźby prowadzonej przez ad. Aleksandra Hałata i st. as. Jana Grodka, od 1987 r. as. Janusz Czumaczenko. W tym samym roku Katedrę wzbogaca I Pracownia Rysunku kierowana przez doc. Leszka Rózgę i as. Jacka Nowotarskiego, II Pracownia Rysunku prowadzona przez doc. Jacka Bigoszewskiego i as. Lesława Miśkiewicza i III Pracownia Rysunku pod kierownictwem ad. Andrzeja Kabały ze st. as. Marianem Kępińskim, z as. Andrzejem Grendą od 1988 r. W roku 1981 powstała nowa Pracownia Technologii Malarstwa prowadzona przez wykł. Jerzego Wolskiego, od 1987 prowadzona przez ad. Mariana Kępińskiego, od 1990 r. przez as. Gabriela Kołata z as. Zdzisławem Olejniczakiem od 1991 r. Dalej pracownia prowadzona była przez wykł. Wojciecha Kotlewskiego od 1999 r. z ad. Grzegorzem Kalinowskim od 2009 r. Prowadzenie pracowni w 2009 roku objął ad. Grzegorz Kalinowski. Od 1987 roku II Pracownię Rysunku prowadził ad. Witold Kaliński z as. staż. Zdzisławem Olejniczakiem. Od 1988 r. IV Pracownią Malarstwa kierował ad. Marian Kępiński z as. Gabrielem Kołatem. W roku 1989 utworzono V Pracownię Malarstwa prowadzoną przez doc. Mikołaja Dawidziuka.

W latach 1992-2005 kierownikiem Katedry był doc. Aleksander Hałat, znakomity rzeźbiarz i pedagog. Od 1993 roku I Pracownią Malarstwa kierował prof. Juliusz Narzyński z as. Grzegorzem Kalinowskim, II Pracownią Malarstwa – prof. Ryszard Hunger z as. Piotrem Stachlewskim, III Pracownią Malarstwa – prof. Marian Kępiński z as. Gabrielem Kołatem i IV Pracownią Malarstwa – prof. Mikołaj Dawidziuk z as. Zbigniewem Purczyńskim, as. Markiem Sakiem od 1998 r. Od 1994 roku III Pracownię Rysunku prowadził ad. II st. Krzysztof Wawrzyniak z as. Andrzejem Grendą, a od 1998 roku prowadził ją ad. II st. Zbigniew Purczyński z as. Jackiem Galewskim od 1999 r. Od 1994 roku prowadzącym I Pracowni Rysunku został ad. II st. Jacek Nowotarski, od 1998 roku współpracował z ad. Andrzejem Grendą. W 1999 roku I Pracownią Malarstwa kierował prof. Ryszard Hunger z ad. Piotrem Stachlewskim, II Pracownią Malarstwa – prof. Marian Kępiński, III Pracownią Malarstwa – prof. Jerzy Narzyński z ad. Grzegorzem Kalinowskim, IV Pracownią Malarstwa – ad. Gabriel Kołat i V Pracownią Malarstwa – prof. Mikołaj Dawidziuk z as. Markiem Sakiem. Od 2000 roku I Pracownię Malarstwa prowadził prof. Jerzy Narzyński z ad. Grzegorzem Kalinowskim, II Pracownię Malarstwa – prof. Ryszard Hunger z ad. Piotrem Stachlewskim, III Pracownię Malarstwa – prof. Marian Kępiński z ad. Gabrielem Kołatem. W 2002 roku powstała IV Pracownia Rysunku kierowana przez ad. II st. Zdzisława Olejniczaka.

W latach 2005-2008 kierownikiem Katedry był Zdzisław Olejniczak, prof. nadzw. W 2005 roku Pracownią Malarstwa I kierował prof. Ryszard Hunger z as. Tomaszem Jędrzejko (do 2008 r.), Pracownią Malarstwa II – prof. Marian Kępiński z dr hab. Gabrielem Kołatem, z as. Danielem Cybulą od 2010 r., Pracownią Malarstwa III – prof. Mikołaj Dawidziuk z ad. II st. Markiem Sakiem, z as. Aleksandrą Ignasiak od 2009 r, Pracownią Malarstwa IV – ad. II st. Piotr Stachlewski z ad. Grzegorzem Kalinowskim (do 2009 r.), z as. Aleksandrą Kozioł od 2009 r. Pracownię Rysunku I prowadził prof. Witold Kaliński z as. Katarzyną Miller, Pracownię Rysunku IV prof. nadzw. Zdzisław Olejniczak z as. Marzeną Łukaszuk od 2006 r.  Od 2007 roku Pracownia Rzeźby II była pod kierownictwem ad. Janusza Czumaczenko, a Pracownią Rysunku III kierował ad. II st. Andrzej Grenda z as. Gabrielą Cichowską od 2011 r.

W 2008-2012 kierownikiem Katedry Malarstwa, Rysunku i Rzeźby był Piotr Stachlewski, prof. nadzw. W 2008 roku powstała również Pracownia Rysunku, Ilustracji i Komiksu prowadzona przez dr hab. Gabriela Kołata z as. Danielem Baumem od 2015 r. W 2010 roku po odejściu na emeryturę prof. Ryszarda Hungera prowadzenie Pracowni Malarstwa I rozpoczął prof. Andrzej M. Bartczak z as. Andrzejem Fydrychem, zmienia się również nazwa pracowni: Pracownia Malarstwa I Otwarta księga. W 2010 roku Pracownię Rzeźby II zaczął prowadzić prof. Jacek Jagielski z as. ad. Januszem Czumaczenko.

W latach 2012-2013 pełniącym obowiązki kierownika Katedry był dr hab. Janusz Czumaczenko. W 2012 roku Pracownię Rzeźby II ponownie prowadził dr hab. Janusz Czumaczenko z as. Jarosławem Borkiem od 2014 roku. W 2013 roku Pracownię Rzeźby I objął p.o. as. dr Wojciech Kuźniewicz.

Od 2014 roku kierownikiem Katedry Malarstwa i Rysunku jest prof. Tomasz Chojnacki, który jednocześnie prowadził Pracownię Malarstwa II z as. Danielem Cybulą w latach 2014-15. Rok później po odejściu na emeryturę prof. A. M. Bartczaka prof. Tomasz Chojnacki obejmuje kierownictwo nad  Pracownią Malarstwa I z as. Andrzejem Fydrychem. W 2015 roku Pracownię Malarstwa II objął prof. Witold Kaliński z as. Danielem Cybulą. W 2015 roku kierownictwo nad Pracownią Malarstwa III obejmuje prof. Marek Sak z as. Aleksandrą Ignasiak.

W tym samym roku kierownikiem Pracowni  Rysunku I zostaje dr Katarzyna Miller.

 Kierownicy Katedry w poszczególnych latach:

 

Stanisław Fijałkowski           1971-1991

Aleksander  Hałat                 1992-2005

Zdzisław Olejniczak              2005-2008

Piotr Stachlewski                  2008-2012

Janusz Czumaczenko  p.o.  2012-2013

Tomasz Chojnacki                od 2014

 

Od 1971 roku w Katedrze zatrudnieni byli i są następujący pedagodzy;

 

Andrzej M. Bartczak, Krzysztof Balcerski, Daniel Baum, Jarosław Borek, Jacek Bigoszewski, Wojciech Bruszewski, Tomasz Chojnacki, Gabriela Cichowska, Daniel Cybula, Mikołaj Dawidziuk, Zbigniew Dłubak, Stanisław Fijałkowski, Andrzej Fydrych, Andrzej Grenda, Jacek Galewski, Jan Grodek, Aleksander Hałat, Romana Hałat, Ryszard Hunger, Aleksandra Ignasiak, Jacek Jagielski, Andrzej Kabała, Grzegorz Kalinowski, Witold Kaliński, Kazimierz Karpiński, Gabriel Kołat, Wojciech Kotlewski, Mariusz Kowalski, Aleksandra Kozioł, Stanisław Łabęcki, Marzena Łukaszuk, Zdzisław Olejniczak, Katarzyna Miller, Lesław Miśkiewicz, Jan Martyka, Juliusz Narzyński, Jacek Nowotarski, Teresa Pągowska, Ireneusz Pierzgalski, Zbigniew Purczyński, Grzegorz Przyborek, Józef Robakowski, Leszek Rózga, Wojciech Rzewuski, Marek Sak, Michał Siemiński, Piotr Stachlewski, Andrzej Smoczyński, Czesław Wojciechowski, Krzysztof Wawrzyniak, Tadeusz Wolański, Jerzy Wolski, Krystyn Zieliński, Jarosław Żero.

Katedra Grafiki Artystycznej

 

Wydział Grafiki powstał w 1971 roku. Nestorem grafiki w Łodzi był Ludwik Tyrowicz - uczeń Władysława Skoczylasa, członek „Rytu”, wykładowca grafiki artystycznej w latach 1947-1958. Powołany przez niego Zakład Grafiki stworzył fundament pod powstanie dzisiejszej Katedry Grafiki Artystycznej, która ma trzech Mistrzów-Założycieli: prof. Stanisława Fijałkowskiego, prof. Leszka Rózgę oraz prof. Romana Artymowskiego, którzy na nowo założonym Wydziale powołali pracownie graficzne:

 

Pracownia Technik Litograficznych

doc. Roman Artymowski

as. Andrzej Smoczyński

Pracownia Drzeworytu

doc. Stanisław Fijałkowski

as. Andrzej Bartczak

Pracownia Technik Metalowych

doc. Leszek Rózga

 as. Jerzy Stanecki

Pierwszym kierownikiem Katedry w latach 1971-1976 był Roman Artymowski, znakomity malarz, grafik i pedagog, jeden z przedstawicieli polskiego abstrakcjonizmu. Pracę pedagogiczną prowadził również na  ASP w Warszawie, Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Damaszku oraz Studium podyplomowym Uniwersytetu w Bagdadzie. Był współautorem wydanego w 1975 roku „Podręcznika metod grafiki artystycznej”. W 1975 roku wszechstronny artysta i charyzmatyczny pedagog, Stanisław Fijałkowski, powierzył prowadzenie Pracowni Drzeworytu swojemu dotychczasowemu asystentowi, Andrzejowi Bartczakowi. Asystentem doc. Bartczaka został mgr Andrzej Graczykowski. Warto podkreślić, że wykładowcy krakowskiej Akademii, dostrzegając stylistyczną odrębność łódzkiej tradycji drzeworytniczej na tle innych polskich ośrodków akademickich, sformułowali pojęcie „Łódzka Szkoła Drzeworytu”, które przeszło do historii sztuki polskiej.

W 1976 roku drugim kierownikiem Katedry Grafiki Warsztatowej został Leszek Rózga, którego przesycone metaforycznymi treściami barwne i barwione akwaforty weszły do kanonu polskiej grafiki współczesnej. W tym samym roku w skład Katedry Grafiki Warsztatowej weszła Pracownia Sitodruku prowadzona przez Andrzeja Smoczyńskiego z asystentem Andrzejem Olejniczakiem, do Katedry przypisany też został Zakład Technologii Grafiki. Pracownia Sitodruku była pierwszą tego rodzaju pracownią w wyższych szkołach plastycznych w Polsce. W 1981 roku została zamknięta jako pracownia artystyczna i przekazana w charakterze zaplecza realizacyjnego do Pracowni Plakatu. W 1991 roku Pracownia została reaktywowana w Katedrze Grafiki Warsztatowej i prowadził ją aż do śmierci w 2010 roku prof. Andrzej Smoczyński. Równolegle działało Centrum Sitodruku znane w całej Polsce z realizacji o charakterze czysto artystycznym, jak i projektowym.

W 1976 roku Pracownia Litografii zmieniła nazwę na Pracownię Druku Płaskiego i Technik Litograficznych - jej kierownikiem został wykł. Jerzy Grabowski, który współpracował ze st. as. Edwardem Habdasem.

Profesor Andrzej Marian Bartczak był trzecim Kierownikiem Katedry Grafiki Warsztatowej w latach 1984-2008. W 1986 roku Witold Warzywoda objął stanowisko asystenta w Pracowni prof. Grabowskiego, która zmieniła nazwę na Pracownię Technik Litograficznych. W 1992 na stanowisku asystenta w Pracowni Sitodruku prowadzonej przez profesora Andrzeja Smoczyńskiego został zatrudniony Sławomir Ćwiek. Po odejściu na emeryturę prof. Leszka Rózgi, w latach 1994-1998 Pracownię Technik Metalowych prowadził Andrzej Bobola Kabała, jego asystentem został mgr Wiesław Przyłuski.W 1993 roku w Katedrze powstała Pracownia Podstaw Projektowania Warsztatowego, którą objął adiunkt Witold Warzywoda, a następnie w 1994 roku adiunkt Jerzy Leszek Stanecki. W 1996 roku asystentem prof. Staneckiego został Sławomir Ćwiek, natomiast asystentką w Pracowni Sitodruku prof. Smoczyńskiego została Agata Stępień. W 1997 roku asystentem prof. Bartczaka został Dariusz Kaca. W 1998 roku Pracownię Technik Metalowych objął prof. Krzysztof Wawrzyniak. W 2012 roku Pracownia zmieniła nazwę na: Pracownia Technik Wklęsłodrukowych. W 2002 roku powołano na Wydziale Grafiki i Malarstwa Wyższe Studium Grafiki Artystycznej, którym kierował prof. Jerzy L. Stanecki. W 2004 roku po śmierci prof. Grabowskiego Pracownię Technik Litograficznych objął Witold Warzywoda, asystentem został mgr Tomasz Matczak. W roku akademickim 2007/2008, na wniosek Kierownika Katedry prof. Andrzeja Mariana Bartczaka, Rada Wydziału Grafiki i Malarstwa zatwierdziła utworzenie dwóch nowych pracowni: Pracowni Technik Cyfrowych oraz Pracowni Druku Cyfrowego i Technik Klasycznych. Tę pierwszą objął w 2007 roku prof. Grzegorz Chojnacki, na stanowisku adiunkta został zatrudniony Marek Herbik. Drugą ze wspomnianych wyżej Pracownię Druku Cyfrowego i Technik Klasycznych uruchomiono w roku akademickim 2008/2009 i objął ją dr hab. Sławomir Ćwiek. W roku akademickim 2010/2011 Pracownia nosiła nazwę Pracowni Sitodruku i Graficznych Technik Łączonych, która to nazwa w 2011 zmieniona została na obecną - Pracownia Technik Łączonych. W 2008 roku na wniosek prof. Andrzeja Mariana Bartczaka zmieniono nazwę  Pracowni Technik Drzeworytniczych na Pracownię Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej. 

W latach 2008-2012 czwartym Kierownikiem Katedry był prof. Jerzy Leszek Stanecki. W 2010 roku  Pracownię Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej objął dr hab. Dariusz Kaca.  W 2010 roku, po śmierci prof. Smoczyńskiego, przez rok Pracownię Sitodruku prowadził Sławomir Ćwiek.

W roku akademickim 2011/2012 dr hab. Agata Stępień objęła Pracownię Sitodruku. W tym samym roku pracę w Katedrze podjął mgr Robert Jundo, jako asystent prof. Grzegorza Chojnackiego w Pracowni Technik Cyfrowych. Asystentem prof. Ćwieka w Pracowni Technik Łączonych został  mgr Paweł Kwiatkowski, natomiast stanowisko adiunkta w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prowadzonej przez prof. Krzysztofa Wawrzyniaka objęła dr Alicja Habisiak-Matczak. W tym czasie Wiesław Przyłuski został adiunktem w Pracowni Sitodruku.

W 2012 roku piątym w historii kierownikiem Katedry został prof. nadzw. Sławomir Ćwiek. W roku 2014 zmieniono nazwę Katedry na: Katedra Grafiki Artystycznej. W roku akademickim 2014/2015, po odejściu na emeryturę prof. Jerzego Leszka Staneckiego, Pracownię Podstaw Grafiki objął dr hab. Krzysztof Wieczorek. W 2015 roku nowym asystentem w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej został mgr Damian Idzikowski, a w Pracowni Sitodruku - mgr Piotr Skowron.

Trwająca od 2004 roku współpraca z Międzynarodowym Centrum Sztuki KAUS w Urbino zaowocowała wieloma wystawami grafiki w Polsce, we Włoszech, Hiszpanii i w Luksemburgu, wyjazdami wykładowców i studentów z Katedry na kursy, sympozja i indywidualne staże graficzne do Urbino. Zwieńczeniem tej współpracy są  powołane w 2013 roku Letnie Międzynarodowe Kursy Grafika i Tkanina Artystyczna, których inicjatorami i koordynatorami są Giuliano Santini, Dyrektor KAUS oraz Alicja Habisiak Matczak.

W 2012 roku z inicjatywy Studentów Pracowni Technik Wklęsłodrukowych i Pracowni Technik Litograficznych powołano Koło Naukowe „Eksperymentarium” w celu promowania klasycznych i eksperymentalnych technik graficznych, prowadzone przez dr hab. Alicję Habisiak - Matczak oraz dr Tomasza Matczaka. 

Katedra opiekuje się dwoma galeriami: Galerią „144 Grafiki” (opiekun prof. Sławomir  Ćwiek), która gości znakomitych artystów z całej Polski i z zagranicy jak również przedstawicieli młodego pokolenia łódzkich grafików oraz powołaną w 2011 roku Galerią Grafiki Studenckiej „Pomiędzy”, działającą przy Pracowni Technik Wklęsłodrukowych, promującą twórczość graficzną studentów.

 

Kierownicy Katedry w poszczególnych latach:

Prof. Roman Artymowski      1971-1976

Prof. Leszek Rózga              1976-1986

Prof. Andrzej Bartczak          1986-2008

Prof. Jerzy Stanecki              2008-2012

dr hab. Sławomir Ćwiek, prof. nadzw.     od 2012

 

Od 1971 roku w Katedrze zatrudnieni byli lub są następujący pedagodzy:

 

Roman Artymowski, Andrzej Smoczyński, Stanisław Fijałkowski, Andrzej M. Bartczak, Leszek Rózga, Jerzy L. Stanecki, Edward Habdas, Andrzej Graczykowski, Jerzy Grabowski,  Andrzej Olejniczak, Zbigniew Baranowski, Andrzej Stall, Krzysztof Wieczorek, Maciej Nowakowski, Krzysztof Wawrzyniak, Witold Warzywoda, Sławomir Ćwiek, Andrzej B. Kabała, Robert Rabiega, Wiesław Przyłuski, Agata Stępień, Dariusz Kaca, Joanna Małecka, Grzegorz Chojnacki, Marek Herbik, Tomasz Matczak, Robert Jundo, Damian Idzikowski, Ewa Mielczarek, Piotr Skowron.

 

 

 Katedra Multimediów

 

Katedra Wybranych Zagadnień Plastycznych powstała na przełomie lat 1978/79.

Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. Krystyn Zieliński. W 1978 roku w skład Katedry weszły następujące pracownie:

 

Pracownia Wybranych Zagadnień Plastycznych

prof. Krystyn Zieliński

as. Andrzeja Chętko,

Pracownia Fotografii

prof. Ireneusz  Pierzgalski

as. Grzegorz  Przyborek

Pracownia Podstaw Kompozycji

prof. Andrzej  Łobodziński

as. Jerzy Zachara.

 

W 1981 roku kierownikiem Katedry został prof. Ireneusz Pierzgalski. W 1991 roku zlikwidowano Pracownię Wybranych Zagadnień Plastycznych i utworzono drugą Pracownię Podstaw Kompozycji, którą poprowadził adiunkt Lesław Miśkiewicz. W roku 1998 asystentem w tej pracowni został Robert Jankowski. W Katerze znajdowały się również: Pracownia Podstaw Kompozycji I  prowadzona przez prof. Andrzeja Łobodzińskiego i as. Danutę Wieczorek (od 1992 roku)) oraz Pracownia Fotografii, której kierownikiem był prof. Ireneusz Pierzgalski, asystentem natomiast  Konrad Kuzyszyn (od 1993 roku). 

W 1999 roku na stanowisko Kierownika Katedry został powołany adiunkt II stopnia Lesław Miśkiewicz. W 2001 roku Pracownię Fotografii przekształcono w Pracownię Fotografii i Obrazu Wideo (prowadzący: prof. Ireneusz Pierzgalski i adiunkt Konrad Kuzyszyn). Po odejściu profesora Ireneusza Pierzgalskiego i prof. Andrzeja Łobodzińskiego na emeryturę Pracownia Fotografii i Obrazu Wideo na wniosek prowadzącego zmieniła nazwę na: Pracownia Obrazu Ruchomego. Kierownikiem i twórcą jej nowego programu był adiunkt  II stopnia Konrad Kuzyszyn. Od roku 2002  współpracował  z nim asystent Łukasz Ogórek. Również w 2002 roku kierownikiem Pracowni  Podstaw Kompozycji została adiunkt II stopnia Danuta Wieczorek. W 2005 roku stanowisko asystenta w tej pracowni otrzymała  Alicja Habisiak. W 2006 roku w Katedrze otwarto Pracownię Obrazu Komputerowego. Pięć lat później, w 2011 roku, zmieniono jej nazwę na Pracownia Obrazu Cyfrowego. Prowadzona była  przez prof. Jacka Nowotarskiego i asystenta Piotra Gryza.

 

W październiku 2007 roku w miejsce Katedry Wybranych Zagadnień Plastycznych powstała Katedra Multimediów kształcąca studentów w specjalizacji multimedia i techniki przekształcania obrazu. Program został napisany przez kierownika katedry prof. Lesława Miśkiewicza. W tym czasie w skład Katedry wchodziły następujące pracownie: Pracownia Podstaw Kompozycji I prowadzona przez adiunkt II stopnia Danutę Wieczorek i as. Alicję Habisiak-Matczak, Pracownia Podstaw Kompozycji II prowadzona przez prof. Lesława Miśkiewicza i doktora Roberta Jankowskiego (do 2009 roku), Pracownia Multimediów prowadzona przez adiunkta II stopnia Konrada Kuzyszyna i asystenta Łukasza Ogórka, Pracownia Fotografii prowadzona przez prof. Grzegorza Przyborka i asystentkę Dominikę Sadowską oraz Pracownia Obrazu Komputerowego prowadzona przez prof. Jacka Nowotarskiego i asystenta Piotra Gryza. Pracownię Podstaw Fotografii objął doktor Marek Domański, natomiast Pracownię Podstaw Multimediów prof. Jacek Nowotarski i asystent Piotr Gryz.

W 2008 roku kierownikiem Katedry Multimediów został prof. Grzegorz Przyborek. W Katedrze zorganizowane zostaje Laboratorium Fotograficzne. Przy tej okazji stanowisko instruktora otrzymała Dagmara Bugaj. W 2009 roku w wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni Podstaw Kompozycji II powołano mgr. Tomasza Kawełczyka.

Od 2010 roku Pracownię Fotografii I poprowadzili prof. Grzegorz Przyborek i asystentka Dominika Sadowska,  Pracownię Fotografii II (ogólnoplastyczną) poprowadził dr hab. Marek Domański, asystentem w Pracowni Podstaw Fotografii został mgr Piotr Gryz. W 2012 roku asystentką w Pracowni Podstaw Kompozycji I została mgr Joanna Paljocha.

Od 2013 roku kierownikiem Katedry Multimediów był profesor Jacek Nowotarski. Z jego inicjatywy w 2014 roku zmieniono nazwę Katedry na: Katedra Intermediów. W 2014 roku w Katedrze Intermediów utworzono również Pracownię Obrazu w Przestrzeni. Na jej kierownika powołano dr. hab. Piotr Ciesielskiego.

 

Kierownicy Katedry w poszczególnych latach:

Krystyn Zieliński        1978-1981

Ireneusz Pierzgalski  1981-1999

Lesław Miśkiewicz     1999-2008

Grzegorz Przyborek   2008-2012

Jacek Nowotarski       2012-2015

Lesław Miśkiewicz     od 2016

 

Od 1978 roku w Katedrze zatrudnieni byli lub są następujący pedagodzy:

Krystyn Zieliński, Andrzej Chętko, Andrzej Łobodziński, Jerzy Zachara, Ireneusz Pierzgalski, Grzegorz Przyborek, Lesław Miśkiewicz, Tadeusz Wolański, Leokadia Bartoszko-Kałużewska, Danuta Wieczorek, Konrad Kuzyszyn, Marek Domański, Robert Jankowski, Łukasz Ogórek, Alicja Habisiak-Matczak, Dominika Sadowska, Jacek Nowotarski, Piotr Gryz, Dagmara Bugaj, Tomasz Kawełczyk, Joanna Paljocha, Piotr Ciesielski, Krzysztof Guzek.

 

 

zredagowano na podstawie opracowań przygotowanych przez:

Janinę Ładnowską, Alicję Rudzką Habisiak, Sławomira Kosmynkę, Lesława Miśkiewicza, Tomasza Chojnackiego. 

dodaj komentarz